ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

posted on 02 Jul 2011 15:21 by lasanyaboy
พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จ                                     
 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช
 
 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระนามเดิมว่า “ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และหม่อมสังวาล (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธย เป็นสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น ( MOUNT AUBURN) รัฐเมสสาชูเขตต์ ( MASSACHUSETTS) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
เมื่อพระชนมายุได้ 5 พรรษา ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นทรงเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนเมียร์มองต์ (MERRIMENT) เมืองโลซานน์ (LASAGNA) ในปี พ.ศ. 2478 ได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่ CEDE NOUBELLE DE LA SUES ROMANCE CHILLY ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนนานาชาติ ในระดับอุดมศึกษาทรงเข้าศึกษาในแผนกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองโลชานน์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยพร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราช พระบรมราชชนนี และสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ
 
ครั้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงเสด็จสวรรคตด้วยพระแสงปืน คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กราบบังคมทูลอัญเชิญ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระนามว่า “ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งในขณะนั้นมีพระชนมาพุเพียง 19 พรรษา เท่านั้น ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 
คณะรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนชัยนารทนเรนทร และพระยามานวราชเทวี เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินจนกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จะทรงบรรลุนิติภาวะ ทั้งยังทรงมีภารกิจในการศึกษาต่ออีกอย่างหนี้ด้วย ทรงเสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2489 และเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโลซานน์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์แทนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องด้วยทรงคำนึงถึงพระราชภารกิจในการปกครองประเทศเป็นสำคัญ
 

ระหว่างที่ประทับอยู่ต่างประเทศนั้น ได้ทรงหมั้นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิตติ์ กิติยากร ธิดาในพระวรวงศ์เธอ-กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ และหม่อมหลวงบัว กิติยากร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 และได้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสขึ้นในปี พ.ศ. 2493 และสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

 

ทรงได้เข้าพิธีพระบรมราชาภิเษกในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวัง ภายหลังจากพระราชะธีพระบรมราชาภิเษกแล้วได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทำการรักษาพระสุขภาพอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ตามคำแนะนำของแพทย์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ และทรงนิวัตกลับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2494
 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีพระโอรสและพระราชธิดารวม 4 พระองค์ ได้แก่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ประสูติเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2494 ต่อมาได้ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับชาวต่างชาติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ
ประสูติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ต่อมาได้นับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาราช สยามมงกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์
ประสูติเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุรากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ประสูติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2500

พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน

กังหันชัยพัฒนา
 

 

กังหันชัยพัฒนา เป็น กังหันน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำแก่ปวงชน

ทำงานโดย การหมุนปั่น เพื่อเติมอากาศให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดี สามารถประยุกต์ใช้บำบัดน้ำเสีย จากการอุปโภคของประชาชน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มออกซิเจน ให้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร

ส่วนประกอบ

กังหันชัยพัฒนา เป็น เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย (สามารถลอยขึ้นลงได้เองตามระดับน้ำ)

ประกอบด้วยซองวิดน้ำ มีใบพัดที่ออกแบบเป็น ซองตักน้ำรูปสี่เหลี่ยมคางหมูจำนวน 6 ซองแต่ละซองจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ห้องเท่าๆ กัน ทั้งหมดถูกติดตั้งบนโครงเหล็ก 12 โครงใน 2 ด้าน

มีศูนย์กลางของกังหันที่เรียกว่า "เพลากังหัน" ซึ่งวางตัวอยู่บนตุ๊กตารองรับเพลา ที่ติดตั้งอยู่บนทุ่นลอย และมีระบบขับส่งกำลัง ด้วยเฟืองจานขนาดใหญ่ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า สำหรับขับเคลื่อนซองน้ำ ให้หมุนรอบเป็นวงกลม อยู่บนโครงเหล็กที่ยึดทุ่นทั้ง 2 ด้านเข้าไว้ด้วยกัน

ด้านล่างของกังหันในส่วนที่จมน้ำ จะมีแผ่นไฮโดรฟอยล์ยึดปลายของทุ่นลอยด้านล่าง

การทำงาน

ตามทฤษฎีเครื่องกลเติมอากาศ นับว่าการเติมอากาศหรือออกซิเจนเป็นหัวใจของระบบบำบัดน้ำเสีย เพราะถ้ามีออกซิเจนอยู่มาก จุลินทรีย์ก็สามารถบำบัดน้ำได้ดี และบำบัดน้ำเสียได้มากขึ้น แต่ที่ความดันบรรยากาศซึ่งเป็นความดันที่ค่อนข้างต่ำ สำหรับออกซิเจนในการละลายน้ำ จึงต้องมีการเพิ่มพื้นที่สัมผัส ระหว่างอากาศกับน้ำให้ได้มากที่สุด

กังหันชัยพัฒนา เป็น กังหันน้ำที่มีโครงเป็นรูปเหลี่ยมบนทุ่นลอย และมีซองตักวิดน้ำซึ่งเจาะเป็นรูพรุน เราจึงเห็นสายน้ำพรั่งพรู จากซองวิดน้ำขณะที่กังหันหมุนวนเวียน ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ใช้หลักการวิดน้ำขึ้นไปสาดกระจายให้เป็นฝอยในอากาศ ทำให้น้ำสัมผัสกับอากาศได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้ปริมาณ ออกซิเจนในอากาศสามารถ ละลายผสมผสาน เข้าไปในน้ำได้อย่างรวดเร็ว ทุกครั้งที่น้ำถูกตักขึ้นมา ออกซิเจนในอากาศจะละลายในน้ำได้ดีขึ้น เพราะพื้นที่ในการทำปฏิกิริยามีมากกว่าเดิม ทำให้น้ำเสีย ซึ่งเป็นปัญหาของแหล่งน้ำในหลายพื้นที่ มีคุณภาพที่ดีขึ้น

การเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำจะช่วยให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการทางชีวภาพ ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ และใช้ค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียน้อย และแหล่งน้ำเสียที่กระจายไปตามแหล่งต่างๆ จึงทำให้ยากแก่การรวบรวมน้ำเสีย เพื่อนำไปบำบัดในโรงบำบัดน้ำเสีย และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

การประยุกต์ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเติมอากาศให้กับน้ำหรือใช้เพื่อขับเคลื่อนน้ำได้ โดยการใช้งานทั้งในรูปแบบ ที่ติดตั้งอยู่กับที่ และใช้ในรูปแบบเคลื่อนที่ เพื่อเติมอากาศให้กับแหล่งน้ำขนาดใหญ่ หรือตามคลองส่งน้ำที่มีความยาวมาก ซึ่งดัดแปลงได้ด้วยการใช้พลังงาน จากเครื่องยนต์ของกังหัน

จุดเริ่มต้นของกังหันน้ำชัยพัฒนา

กังหันน้ำชัยพัฒนาสร้างขึ้น เพื่อการแก้มลพิษทางน้ำซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลายพื้นที่

วิวัฒนาการของกังหันน้ำชัยพัฒนานั้น เริ่มจากการสร้างต้นแบบได้ครั้งแรกในปี 2532 แล้วนำไปติดตั้งยังพื้นที่ทดลองเพื่อแก้ปัญหาไปพร้อมๆ กัน

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการวิจัย และพัฒนากังหันน้ำ ซึ่งโครงสร้างและส่วนประกอบ ในส่วนที่เป็นปัญหา ได้รับการแก้ไขมาโดยตลอด นับแต่มีการสร้างเครื่องต้นแบบ

ในด้านโครงสร้างนั้นได้พัฒนาให้กังหันน้ำหมุนด้วยความเร็ว 1,450 รอบต่อนาที โดยที่ซองตักน้ำหมุนด้วยความเร็ว 5 รอบต่อนาที ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า และมีการปรับปรุง โครงสร้างในรูปแบบต่างๆ เช่น ออกแบบตัวเครื่องให้สามารถ ขับเคลื่อนด้วยคนเพื่อใช้ในแหล่งน้ำ ที่ไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึง เป็นต้น

ด้านประสิทธิภาพสามารถถ่ายเทออกซิเจนลงน้ำได้ 0.9 กิโลกรัมต่อแรงม้า-ชั่วโมง และมีการพัฒนาให้ถ่ายเทออกซิเจนได้ 1.2 กิโลกรัมต่อแรงม้า-ชั่วโมง

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

กังหันน้ำชัยพัฒนา ได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2536 หลังจากเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่สนองพระราชดำริ ในการพัฒนากังหันน้ำ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยื่นขอรับสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2535 จึงนับว่าเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย ของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และครั้งแรกของโลก และถือว่าวันที่ 2 ก.พ.ของทุกปีเป็น “วันนักประดิษฐ์” นับแต่นั้นเป็นต้นมา

นอกจากนี้ “กังหันชัยพัฒนา” ยังได้รับรางวัลเหรียญทองจาก The Belgian Chamber of Inventor องค์กรทางด้านนวัตกรรมที่เก่าแก่ของเบลเยียม ภายในงาน “Brussels Eureka 2000” ซึ่งเป็นงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

 edit @ 2 Jul 2011 15:40:20 by bryan

Comment

Comment:

Tweet

Say, you got a nice blog article.Really looking forward to read more. Want more.

#119 By prix ugg basse (202.105.61.227) on 2013-11-04 08:09

Estoy buscando algunos buenos blogs de negocios para agregar a mi lector de google que est siguiendo a la pena de forma permanente. ?Se puede hacer y las recomendaciones? Tengo ya de Seth Godin. Gracias. . Tambin sera de gran ayuda si me dijeras qu te gust estos blogs ..
mbt kisumu sandal http://www.maranjaklonghouselodge.com/#mbtkisumusandal

#118 By mbt kisumu sandal (60.169.77.106) on 2013-10-22 15:37

I realize that very a couple of most people assert that the Monster High dolls are distinct than Barbie dolls. But in all honesty, other than to the monster appear, they can be basically not all of that unique at all. Monster High dolls nevertheless abide by towards the skinny image through which a sizable number of ladies in the moment battle with much more than previously.
Canada Goose Jackets http://www.trovareonline.com/profile.php

#117 By Canada Goose Jackets (192.187.103.58) on 2013-10-11 08:54

profile.php?id=

#116 By www.r4ds.com (14.150.73.132) on 2013-09-30 17:58

???????? ???? ??????? | bryan

#115 By louis vuitton outlet (222.77.224.135) on 2013-09-13 07:24

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา | bryan

#114 By isabel marant boots (94.23.219.166) on 2013-09-05 11:22

???????? ???? ??????? | bryan

#113 By Christian Louboutin Sale (222.77.225.107) on 2013-09-04 09:28

Kedua, ketika saya melihat miniatur kapal Portugis yang dipakai untuk menjelajahi dunia, di sana ada palka khusus untuk pala john cengkeh yang menurut penjelasan di bawahnya berasal dari Maluku kemudian baru dibudidayakan di Malabar dan Zansibar. Ketiga, dalam penjelasan lain peta perjalanan Portugis, alasannya mengapa Bangsa Barat melakukan perjalanan keliling dunia adalah pencarian untuk menemukan pusat clove but nutmeg, cengkeh dan pala. Kesimpulan dari penjelasan ketiga ini adalah kolonialisasi terjadi karena daya magnetis cengkeh dan pala Maluku.Antropolog Roy Ellen (2002) menjelaskan, hubungan Maluku serta dunia luar kemungkinan sudah terjadi pada awalawal pertama masehi bahkan mungkin sebelum itu.

#112 By wholesale jerseys (120.43.21.67) on 2013-09-03 17:21

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา | bryan

#111 By Tiffay and co outlet (94.23.219.166) on 2013-08-28 11:57

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา | bryan

#110 By tiffany and co outlet (94.23.219.166) on 2013-08-28 11:54

???????? ???? ??????? | bryan

#109 By Toms Outlet (27.159.207.71) on 2013-08-24 04:45

http://www.thedataoctopus.co.uk/wp-includes/SimplePie/Registration.phpNike Free Run Sale UK

#108 By Nike Free Run Sale UK (27.159.207.71) on 2013-08-23 09:58

???????? ???? ??????? | bryan

#107 By art.ca/en/art/mksuppliers.php (120.37.234.57) on 2013-08-21 08:37

???????? ???? ??????? | bryan

#106 By Cheap Michael Kors Handbags (120.33.216.137) on 2013-08-20 07:32

???????? ???? ??????? | bryan

#105 By Toms Outlet (117.26.254.157) on 2013-08-20 05:13

???????? ???? ??????? | bryan

#104 By Toms Ballet Flats (222.77.201.75) on 2013-08-16 20:50

/*.html?view=

#103 By maillot brésil 2011 (14.150.72.155) on 2013-08-16 13:43

1 he / she is timetabled in making this current year

#102 By gucci schoenen sale (37.59.26.202) on 2013-08-14 18:09

Precisely what a person's bag happens inwhether it really is tissues papers, baggage, and boxesshould go with the condition of top quality regarding bag you might be getting. There're lumination on excess fat consequently it can also be distressed in the course of the summer season even while executing every exercising. Your family are likewise as part of the louis vuitton sales variety, because corporations creating duplicate baggage include brought in duplicate schoolbags offered seeing that handbag baggage.

#101 By coast dresses (37.59.26.202) on 2013-08-13 13:19

' domnica radulescu takes first love to a perilous place

#100 By Cheap Beats by dr dre studio Online Sale (37.59.26.202) on 2013-08-12 20:05

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา | bryan

#99 By http://yq.cyunet.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=4208276 (117.26.116.92) on 2013-07-31 01:35

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา | bryan

#98 By tiffany outlet (94.23.219.166) on 2013-07-30 15:00

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา | bryan

#97 By isabel marant boots (94.23.219.166) on 2013-07-30 13:41

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา | bryan

#96 By isabel marant sneakers (94.23.219.166) on 2013-07-25 16:38

る必要があります常に行くより、元のように <a href="http://www.maillots-foot-pas-chere.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#95 By http://www.maillots-foot-pas-chere.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-24 00:48

もフォースクエア、Booyah、Yelp のような適用する機能 <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#94 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 17:26

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา | bryan

#93 By http://www.kevinbrick.com (121.205.238.83) on 2013-07-19 11:15

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา | bryan

#92 By longchamp cosmetic bag Longchamp Manage Longchamp outlet (117.26.195.230) on 2013-07-17 16:52

This is a good approach to what, for some, may be a controversial topic. Very well though out post. I am dying from the treatment of too many physicians. Alexander the Great

#91 By Fake Oakley Sunglasses (216.244.78.70, 88.243.25.146) on 2013-07-17 02:24

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา | bryan

#90 By Cheap Oakley Sunglasses (27.159.254.234) on 2013-07-15 16:09

Sorry my english, but this is great site, I wil add to my favorites.

#89 By windows 8 activation key (216.244.87.68, 186.108.182.32) on 2013-07-15 10:40

You’ve got a fantastic site here well done congratulations

#88 By cartier glasses (103.7.57.18|111.145.72.172) on 2013-07-11 20:47

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา | bryan

#87 By tiffany and co outlet (103.7.57.18|94.23.219.166) on 2013-07-11 18:03

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา | bryan

#86 By tiffany and co outlet (103.7.57.18|94.23.219.166) on 2013-07-11 17:47

posting.php?mode=reply

#85 By maillot de foot pas cher (103.7.57.18|14.150.73.115) on 2013-07-11 13:07

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา | bryan

#84 By Lululemon Outle (103.7.57.18|94.23.219.166) on 2013-07-06 03:51

I had seen past articles that they have been caught doing the same thing before and of course they promised it would never happen again. and they lie over and over. It is all propaganda

#83 By Cheap NFL T Shirts (103.7.57.18|36.2.71.143) on 2013-07-04 12:23

Liked your posting a lot. I'll be browsing your website regularly. I found it on Bing

#82 By Discount Russell Wilson Jersey For Sale (103.7.57.18|192.34.108.164, 179.197.71.167) on 2013-07-04 11:34

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา | bryan

#81 By louis vuitton outlet online (103.7.57.18|222.77.227.151) on 2013-07-03 22:26

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา | bryan

#80 By louis vuitton factory outlet (103.7.57.18|222.77.227.151) on 2013-07-03 22:26

i wish i could know how you write such brilliant posts and get just as many blog comments, the site i have started has virtually no visitors.

#79 By Windows 7 Ultimate Product Key (103.7.57.18|216.244.75.215, 114.40.204.127) on 2013-07-03 02:47

Greetings! Really beneficial guidance on this informative article!

#78 By mallot psg 2013 (103.7.57.18|219.136.101.147) on 2013-07-02 16:22

Dear mate. I seriously love this writing and your current web site all in all! That article is very clearly created and also easily understandable. Your Blog theme is awesome as well! Would be great to learn exactly where My partner and i are able acquire it. Please continue to keep up the great job. We need more these web masters such as you online and much less spammers. Fantastic mate!

#77 By windows 7 key (103.7.57.18|216.244.75.215, 200.60.11.20) on 2013-07-01 16:18

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this post and also the rest of the site is really good.

#76 By Louis Vuitton pas cher (103.7.57.18|222.77.226.208) on 2013-06-28 17:22

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา | bryan

#75 By isabel marant (103.7.57.18|94.23.219.166) on 2013-06-27 00:54

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา | bryan

#74 By tiffany outlet (103.7.57.18|94.23.219.166) on 2013-06-25 17:21

Great read. I found your website from a google search, and was glad i did. The details has helped me immensely.

#73 By Windows 7 Ultimate Product Key (103.7.57.18|216.244.87.68, 201.14.233.178) on 2013-06-25 16:41

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา | bryan

#72 By louis vuitton outlet (103.7.57.18|94.23.219.166) on 2013-06-25 16:37

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา | bryan

#71 By Lululemon Sale (103.7.57.18|94.23.219.166) on 2013-06-25 15:59

Hey guys i want to share with you a way i make $500 daily and i only spend 5 minuites doing it a day! I strongly suggest you check their website out as there is a brilliant video that explains every thing you have to know. Check them out at DOMINATE MOBILE MARKETING

#70 By Windows 7 Home Premium Key (103.7.57.18|216.244.87.68, 82.145.242.105) on 2013-06-25 05:32