การเขียนภาษา C

posted on 09 Jul 2011 13:04 by lasanyaboy
 
 

ภาษาซี (C Language) เป็นภาษาหนึ่งสำหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   พัฒนาขึ้นโดยนายเดนนิส  ริทชี่ (Dennis Ritche)  ในปี ค.ศ. 1972  เพื่อสร้างระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (Unix Operating System

ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ Turbo  c/c++ Version 3.0

         Turbo  c/c++ Version 3.0 เป็นโปรแกรมเขียนภาษา C  โดยบอร์แลนด์  ซอฟต์แวร์  คอร์ปอเรชั่น (Borland Software Corporation)  ซึ่งเพรียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ มากมายอาทิเช่น โปรแกรมเรียบเรียงข้อความ  และโปรแกรมตรวจสอบและแปลคำสั่ง

 

โครงสร้างของภาษา C ภาษา C เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกค้นคิดขึ้นโดย Denis Ritchie ในปี ค.ศ. 1970
โดยใช้ระบบปฏิบัติการของยูนิกซ์ (UNIX) นับจากนั้นมาก็ได้รับความนิยมเพิ่มขั้นจนถึงปัจจุบัน ภาษา C สามารถติดต่อในระดับฮาร์ดแวร์ได้ดีกว่าภาษาระดับสูงอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาเบสิกฟอร์แทน ขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติของภาษาระดับสูงอยู่ด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจัดได้ว่าภาษา C เป็นภาษาระดับกลาง (Middle –lever language)
ภาษา C เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดคอมไพล์ (compiled Language) ซึ่งมีคอมไพลเลอร์ (Compiler) ทำหน้าที่ในการคอมไพล์ (Compile) หรือแปลงคำสั่งทั้งหมดในโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่อง (Machine Language) เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์นำคำสั่งเหล่านั้นไปทำงานต่อไป

โครงสร้างของภาษา C
ทุกโปรแกรมของภาษา C มีโครงสร้างเป็นลักษณะดังรูป

  Int main (void)
{

เฮดเดอร์ไฟล์ (Header Files)
เป็นส่วนที่เก็บไลบรารี่มาตรฐานของภาษา C ซึ่งจะถูกดึงเข้ามารวมกับโปรแกรมในขณะที่กำลังทำการคอมไพล์ โดยใช้คำสั่ง
#include<ชื่อเฮดเดอร์ไฟล์> หรือ
#include  “ชื่อเฮดเดอร์ไฟล์”
ตัวอย่าง
#include

                เฮดเดอร์ไฟล์นี้จะมีส่วนขยายเป็น .h เสมอ และเฮดเดอร์ไฟล์เป็นส่วนที่จำเป็นต้องมีอย่างน้อย 1 เฮดเดอร์ไฟล์ ก็คือ เฮดเดอร์ไฟล์ stdio.h ซึ่งจะเป็นที่เก็บไลบรารี่มาตรฐานที่จัดการเกี่ยวกับอินพุตและเอาท์พุต

ส่วนตัวแปรแบบ Global (Global Variables)
เป็นส่วนที่ใช้ประกาศตัวแปรหรือค่าต่าง ๆ ที่ให้ใช้ได้ทั้งโปรแกรม ซึ่งใช้ได้ทั้งโปรแกรม  ซึ่งในส่วนไม่จำเป็นต้องมีก็ได้
ฟังก์ชัน (Functions)
เป็นส่วนที่เก็บคำสั่งต่าง ๆ ไว้ ซึ่งในภาษา C จะบังคับให้มีฟังก์ชันอย่างน้อย 1 ฟังก์ชั่นนั่นคือ ฟังก์ชั่น Main() และในโปรแกรม 1 โปรแกรมสามารถมีฟังก์ชันได้มากกว่า 1 ฟังก์ชั่น

ส่วนตัวแปรแบบ Local (Local Variables)
เป็นส่วนที่ใช้สำหรับประกาศตัวแปรที่จะใช้ในเฉพาะฟังก์ชันของตนเอง ฟังก์ชั่นอื่นไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ได้ ซึ่งจะต้องทำการประกาศตัวแปรก่อนการใช้งานเสมอ  และจะต้องประกาศไว้ในส่วนนี้เท่านั้น
ตัวแปรโปรแกรม (Statements)
เป็นส่วนที่อยู่ถัดลงมาจากส่วนตัวแปรภายใน ซึ่งประกอบไปด้วยคำสั่งต่าง ๆ ของภาษา C และคำสั่งต่าง ๆ จะใช้เครื่องหมาย ; เพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าจบคำสั่งหนึ่ง ๆ แล้ว ส่วนใหญ่ คำสั่งต่าง ๆ ของภาษา C เขียนด้วยตัวพิมพ์เล็ก เนื่องจากภาษา C จะแยกความแตกต่างชองตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่หรือ Case Sensitive นั่นเอง ยกตัวอย่างใช้ Test, test หรือจะถือว่าเป็นตัวแปรคนละตัวกัน นอกจากนี้ภาษา C ยังไม่สนใจกับการขึ้นบรรทัดใหม่ เพราะฉะนั้นผู้ใช้สามารถพิมพ์คำสั่งหลายคำสั่งในบรรทัดเดียวกันได้ โดยไม่เครื่องหมาย ; เป็นตัวจบคำสั่ง

 

ค่าส่งกลับ (Return Value)
เป็นส่วนที่บอกให้รู้ว่า ฟังก์ชันนี้จะส่งค่าอะไรกลับไปให้กับฟังก์ชั่นที่เรียกฟังก์ชั่น ซึ่งเรื่องนี้ผู้เขียนจะยกไปกล่าวในเรื่องฟังก์ชั่นอย่างละเอียดอีกทีหนึ่ง

หมายเหตุ (Comment)
       เป็นส่วนที่ใช้สำหรับแสดงข้อความเพื่ออธิบายสิ่งที่ต้องการในโปรแกรม ซึ่งจะใช้เครื่องหมาย /*และ */ ปิดหัวและปิดท้ายของข้อความที่ต้องการ

รูปที่ 2-2 แสดงการเขียนหมายเหตุหรือ Comment ในลักษณะต่าง ๆ

โปรแกรมที่ 2 – 1 โปรแกรมแรกสำหรับคุณ

การตั้งชื่อ
การตั้งชื่อ (Identifier) ให้กับตัวแปร ฟังก์ชันหรืออื่น ๆ มีกฎเกณฑ์ในการตั้งชื่อ ดังนี้
1.  ตัวแรกของชื่อจะต้องขึ้นต้องด้วยตัวอักษรหรือเครื่องหมาย _ เท่านั้น
2.  ตัวอักษรตั้งแต่ตัวที่ 2 สามารถเป็นตัวเลข หรือเครื่องหมาย_ก็ได้
3.  จะต้องไม่มีการเว้นวรรคภายในชื่อ แต่สามารถใช้เครื่อง_คั่นได้
4.  สามารถตั้งชื่อได้ยาไม่จำกัด แต่จะใช้ตัวอักษรแค่ 31 ตัวแรกในการอ้างอิง
5.  ชื่อที่ตั้งด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก จะถือว่าเป็นคนละตัวกัน
6.  ห้ามตั้งชื่อซ้ำกับคำสงวนของภาษา C
 
ตัวอย่างการตั้งที่ถูกและผิด
 
                แบบที่ถูก

                      แบบที่ผิด

A

$sum

Student_name

Student Name

_SystemName

2names

A1

int

 
 

ชนิดข้อมูล
ในการเขียนโปรแกรมภาษา C นั้น ผู้ใช้จะต้องกำหนดชนิดให้กับตัวแปรนั้นก่อนที่จะนำไปใช้งาน โดยผู้ใช้จะต้องรู้ว่าในภาษา C นั้นมีชนิดข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อจะเลือกใช้ได้อย่างถูก
ต้องและเหมาะสม ในภาษา C จะมี 4 ชนิดข้อมูลมาตรฐาน ดังนี้

ชนิดข้อมูลแบบไม่มีค่า หรือ Void Type (Void)
ข้อมูลชนิดนี้ จะไม่มีค่าและจะไม่ใช้ในการกำหนดชนิดตัวแปร แต่ส่วนใหญ่จะใช้เกี่ยวกับฟังก์ชั่น ซึ่งจะขอยกไปอธิบายในเรื่องฟังก์ชั่น

 ชนิดข้อมูลมูลแบบจำนวนเต็ม หรือ Integer Type (int)
เป็นชนิดข้อมูลที่เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ไม่มีทศนิยม ซึ่งภาษา C จะแบ่งข้อมูลชนิดนี้ออกได้เป็น 3 ระดับ คือ short int,int และ long int ซึ่งแต่ละระดับนั้นจะมีขอบเขตการใช้งานที่แตกต่างกัน

 

 

 

 

 

 

 

ชนิดข้อมูลแบบอักษร หรือ Character Type (char)
ข้อมูลชนิดนี้ก็คือ ตัวอักษรตั้งแต่ A-Z เลข 0-9 และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ACSII (American Standard Code Information Interchange) ซึ่งเมื่อกำหนดให้กับตัวแปรแล้วตัวแปรนั้นจะรับค่าได้เพียง 1 ตัวอักษรเท่านั้น และสามารถรับข้อมูลจำนวนเต็มตั้งแต่ถึง 127 จะใช้ขนาดหน่วยความจำ 1ไบต์หรือ 8 บิต

ชนิดข้อมูลแบบทศนิยม หรือ Floating Point Type (flat)
เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ float, double และ long double แต่ละระดับนั้นจะมีขอบเขตที่แตกต่างกันในการใช้งาน

ตัวแปร
ตัวแปร คือ ชื่อที่ใช้อ้างถึงตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยความจำ ซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ด้วยขนาดตามชนิดข้อมูล

การประกาศตัวแปร
การประกาศตัวแปรในภาษา C นั้นสามรถทำได้ 2 ลักษณะ คือ การประกาศตัวแปรแบบเอกภาพ หรือการประกาศตัวแปรแบบ Global คือ ตัวแปรที่จะสามารถเรียกใช้ได้ทั้งโปรแกรม และแบบที่สองการประกาศตัวแปรแบบภายใน หรือการประกาศตัวแปรแบบ Local ซึ่งตัวแปรแระเภทนี้จะใช้ได้ในเฉพาะฟังก์ชั่นของตัวเองเท่านั้น

#include<stdio.h>
int total; /*การประกาศตัวแปรแบบ Global */
main()
{
int price,money; /*การประกาศตัวแปรแบบ Local*/

}

  

รูปที่ 2-3 แสดงการประกาศตัวแปรแบบต่าง ๆ

การกำหนดค่าให้กับตัวแปร
การกำหนดค่าให้กับตัวแปรนั้น จะสามารถกำหนดได้ตั้งแต่ตอนที่ประกาศตัวแปรเลยหรือจะกำหนดให้ภายในโปรแกรมก็ได้ ซึ่งการกำหนดค่าจะใช้เครื่องหมาย = กั้นตรงกลาง
int total = 0;
ถ้ามีตัวแปรข้อมูลชนิดเดียวกัน ก็สามารถทำแบบนี้ได้
int total =0,sum
หรือ
int total =0,sum=0;
ถ้าเป็นการกำหนดภายในโปรแกรม ซึ่งตัวแปรนั้นได้ประกาศไว้แล้วสามารถทำแบบนี้
total = 50;
หรือ
total = total+sum
หรือกำหนดค่าจาการพิมพ์ข้อมูลเข้าทางคีย์บอร์ด
scanf(“%d”,&total);

โปรแกรมที่ 2-2 การประกาศและใช้ตัวแปร
#include<stdio.h>
/*การประกาศตัวแปร Global*/
int sum = 0;
int main(void)
{
/*การประกาศตัวแปรแบบ Local */
int a;
int b;
int c;

/*คำสั่ง */
printf(“\nWelcome. This Program adds\n”);
printf(“threenumbers.Enter three numbers\n”);
printf(“in the form: nnn nnn nnn <retur>\n”);
scanf(“%d %d %d”,&a,&b,&c);
/* ทำการบวกค่าระหว่าง a,b และ c เข้าด้วยกันแล้วกำหนดค่าให้ sum*/
sum=a+b+c;
printf(“The total is: %d\n”,sum);
printf(“Thant you. Have a good day.\n”);
return 0;
}
ผลการทำงาน:
Welcome. This Program adds
Three numbers. Enter three number
In the form: nnn nnn nnn <return>
11 22 23
The total is: 56
Thank you. Have a good day.

 

การกำหนดชนิดข้อมูลแบบชั่วคราว
เมื่อผู้ใช้ได้กำหนดชนิดข้อมูลให้กับตัวแปรใด ๆ ไปแล้ว ตัวแปรตัวนั้นจะมีชนิดข้อมูลเป็นแบบที่กำหนดให้ตลอดไป บางครั้งการเขียนโปรแกรมอาจจะต้องมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนชนิดข้อมูลของตัวแปรตัวนั้น ซึ่งภาษาซี ก็มีความสามารถที่จะทำเช่นนั้นได้
รูปแบบ
([ชนิดข้อมูล])[ตัวแปร]
ตัวอย่าง
(float)a
(int)a
โปรแกรมที่ 2-3 แสดงการใช้ตัวแปรแบบชั่วคราว
#include<stdio.h>
int main(void)
{
float a= 25.3658;
printf(“Value of a : %\n”,a);
printf(“Value of a when set is integer : %d\n”,(int)a);
return 0;
}
ผลการทำงาน :
Value of a : 25.365801
Value of a when change is integer : 25

ชนิดข้อมูลแบบค่าคงที่ (Constants)
ชนิดข้อมูลประเภทนี้ ชื่อก็บอกอยู่ว่าเป็นชนิดข้อมูลแบบค่าคงที่ ซึ่งก็คือข้อมูลตัวแปรประเภทที่เป็น Constants ผู้ใช้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตัวนั้น ในขณะที่โปรแกรมทำงานอยู่
รูปแบบ
Const[ชนิดข้อมูล][ตัวแปร]=[ค่าหรือ นิพจน์]
ตัวอย่าง
const folat a = 5.23;
const int b = a%2;

โปรแกรมที่ 2-4 การใช้ตัวแปรชนิดข้อแบบค่าคงที่
#include<stdio.h>
imt main(void)
{
const float pi = 3.14159;
float radius;
radius = 3;
printf(“Value of pi  : %f\n”,pi);
printf(“Value of area : %f\n”,pi*(radius*radius));
return 0;
}
ผลการทำงาน:
Value of pi : 3.141590
Value of area : 28.274311

constant นั้นสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
Integer Constants เป็นค่าคงที่ชนิดข้อมูลแบบตัวเลขจำนวนเต็มไม่มีจุดทศนิยม
const int a = 5;

Floating-Point Constants เป็นค่าคงที่ชนิดข้อมูลแบบตัวเลขที่มีจุดทศนิยม
const float b = 5.6394;

Character Constants เป็นค่าคงที่ชนิดตัวอักษร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในเครื่องหมาย ‘’เท่านั้น
const char b = ‘t’;

String Constants เป็นค่าคงที่เป็นข้อความ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมาย “”เท่านั้น
“”
“h”
“Hello world\n”
“HOW ARE YOU”
“Good Morning!”
โปรแกรมที่ 2-5 การใช้ตัวแปรชนิดข้อมูลแบบค่าคงที่แบบต่าง ๆ
#includ<stdio.h>
int main(void)
{
const int a = 3; /*Integer Constats*/
const flat b = 3.14159; /*Floating – Point Constants*/
const cahr c = ‘P’; /*Character Constants*/
printf(“Value of a: %d\n”,a);
printf(“Value of b: %d\n”,b);
printf(“Value of c: %d\n”,c);
printf(“Good Bye”); /*String Constants*/
return 0;
}
ผลการทำงาน
Value of  a : 3
Value of  b : 3.141590
Value of  c : P
Good Bye

Statements
                    statements ในภาษา c คือ คำสั่งต่าง ไ ที่ประกอบขึ้นจนเป็นตัวโปรแกรม ซึ่งในภาษา c นั้นได้แบ่งออกเป็น 6 แบบ คือ Expression Statement และ Compound Statement ณ.ที่นี้จะมีด้วยกัน 2 แบบ

  1. Expression Statement  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Single Statement ซึ่ง Statement  แบบนั้นจะต้องมีเครื่องหมาย; หลังจาก statement เมื่อภาษา C พบเครื่องหมาย ; จะทำให้มันรู้ว่าจบชุดคำสั่งแล้ว แล้วจึงข้ามไปทำ Statement ชุดต่อไป

       a = 2;
หรือ
printf(“x contains %d, y contains %d\n”,x,y);

Compound Statement คือ ชุดคำสั่งที่มีคำสั่งต่าง ๆ รวมอยู่ด้านใน Block ซึ่งจะใช้เครื่องหมาย {เป็นการเปิดชุดคำสั่ง และใช้} เป็นตัวปิดชุดคำสั่ง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนสำหรับ Statement แบบนี้ คือ ตัวฟังก์ชั่น Main โดยทั่ว ๆ ไปในภาษา C Compound Statement จะเป็นตัวฟังชั่น

edit @ 9 Jul 2011 13:28:36 by bryan

Comment

Comment:

Tweet

I am so grateful for your post.Thanks Again.

#587 By bottes soldes minelli (202.105.61.227) on 2013-11-03 03:34

I am so grateful for your article. Much obliged.

#586 By ugg france (219.136.102.208) on 2013-11-01 23:40

Id like to find out more? Id want to find out some additional information.

#585 By bottes marron femme talon (219.136.102.208) on 2013-11-01 03:02

PΥץϤSˤϡɤʿӡʩƤꡢ֥ɽ}ӡĤȫȤ줾ɽ픤ǰӡƤޤ

#584 By ֥ ܩ`ڥ (120.33.217.23) on 2013-10-27 20:19

Great, thanks for sharing this blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

#583 By maillot de foot 2014 (219.136.102.20) on 2013-10-22 01:55

Great, thanks for sharing this blog.Thanks Again. Will read on...

#582 By R4 3DS (219.136.102.20) on 2013-10-21 18:50

action=profile;u=

#581 By console ds3 xl (14.150.73.132) on 2013-09-30 16:56

viewtopic.php?f=

#580 By maison chanel (14.150.73.132) on 2013-09-30 16:10

???????????? C | bryan

#579 By 2 day diet pills (124.231.209.111) on 2013-09-27 20:33

???????????? C | bryan

#578 By lose weight capsule (124.231.209.111) on 2013-09-27 20:28

???????????? C | bryan

#577 By slimming pills (124.231.209.111) on 2013-09-27 20:24

index.php?action=profile;u=

#576 By chanel cambon telephone (14.150.73.230) on 2013-09-27 15:41

profile.php?id=

#575 By burberry soldes boutique (14.150.73.230) on 2013-09-27 04:06

???????????? C | bryan

#574 By reduce weight (124.231.209.111) on 2013-09-26 23:23

I have presently been examinating away some of your tales and it's rather outstanding stuff. I will certainly bookmark your weblog.

#573 By parajumpers (14.147.207.141) on 2013-09-20 04:11

?board=*

#572 By hacer camisetas personalizadas (202.105.90.18) on 2013-09-14 06:37

webboard/index.php?topic=

#571 By louis vuitton site officiel (202.105.90.18) on 2013-09-14 01:46

viewtopic.php?f=

#570 By maillot Uruguay (202.105.60.226) on 2013-09-13 01:26

Heya im for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you aided me.

#569 By are yeast infections (192.95.3.93, 113.120.251.197) on 2013-09-12 08:02

???????????? C | bryan
zi xiu tang http://leadershipvision.ca/info/news-16.html

#568 By zi xiu tang (222.242.72.188) on 2013-09-10 14:43

ultimatebb.php?ubb=get_topic

#567 By AC Milan trikots (219.136.101.204) on 2013-09-04 16:22

I like this post, enjoyed this one appreciate it for putting up.

#566 By thomas burberry collection (219.136.102.70) on 2013-08-28 05:47

Hey, thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Will read on

#565 By chanel boutique rue cambon (219.136.102.70) on 2013-08-28 03:27

Thank you for your article.Thanks Again. Awesome.

#564 By sacs chanel prix (202.105.91.37) on 2013-08-27 17:16

webboard/index.php?topic=

#563 By louis vuitton eshop (202.105.61.29) on 2013-08-27 01:04

Im wondering how I might be notified when a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a nice day.

#562 By maillot equipe danemark (202.105.60.107) on 2013-08-26 15:47

I cannot thank you enough for the blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

#561 By maillot de foot 2013 (202.105.60.107) on 2013-08-25 07:08

I think other web site proprietors should take this site as an model, very clean and magnificent user genial style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

#560 By maillot de foot (202.105.60.107) on 2013-08-25 06:19

Very great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to mention that Ive really loved browsing your blog posts. After all Ill be subscribing in your feed and I am hoping you write again soon!

#559 By maillot pays bas 2011 (219.136.102.37) on 2013-08-24 10:23

Would you be excited by exchanging links?

#558 By `` 󥰥饹 G30 (27.159.205.201) on 2013-08-18 09:13

index.php/forum/index.php/topic

#557 By maillot Marseille (14.150.72.155) on 2013-08-18 06:39

tools.php?event=profile&pname=

#556 By made in sport maillot (14.150.72.155) on 2013-08-18 05:44

I would like this!!!

#555 By maillot de foot pas cher (202.105.63.216) on 2013-08-17 04:37

This is a really good read for me, thank you!

#554 By http://maillotfootpascher.1to1elite.com/ (183.5.141.39) on 2013-08-16 15:57

?p=*#comment-

#553 By discount soccer jerseys (14.150.72.155) on 2013-08-16 13:54

viewtopic.php?t=*

#552 By maillot foot pas cher (14.150.72.155) on 2013-08-16 12:25

Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say excellent blog! adidas スニーカー <a href="http://uit.edu/adidas05.html" title="adidas スニーカー">adidas スニーカー</a>

#551 By http://uit.edu/adidas05.html (198.27.64.135) on 2013-08-10 09:29

aussi noubliez pas dacheter la carte mémoire micro SD car il ne peut actualizar r4 upgrade revolution for ds sans la carte SD. artefact alien - une réplique de Med Pack - un livre en aluminium - un carnet de note - des posters SCAF - des cartes postales Peng un artbook whats the difference between nintendo ds lite and dsi 96 pages. ou acheter une nouvelle carte 80's nintendo games list est compatible avec cette nouvelle version 4, Notez que le panier a adobe flash player for nintendo dsi xl le matériel et utilise donc les fichiers système différents. <a href="http://www.r4dscarte.fr/" title="R4 DS">R4 DS</a>

#550 By http://www.r4dscarte.fr/ (202.103.133.97) on 2013-08-06 14:27

? Prise en charge des jeux homebrew actualizar r4 upgrade revolution for ds des programmes. Shining Force EXA et le toujours populaire série Mega Man whats the between nintendo ds lite and dsi. Entra?nement Cérébral du diabolique est de 80's nintendo games list votre matière grise en complétant une série d&rsquo, accent sur les capacités de adobe flash player for nintendo dsi xl et de se concentrer pour entra?ner votre mémoire de travail. <a href="http://www.r4ifr.com/" title="R4 3DS">R4 3DS</a>

#549 By http://www.r4ifr.com/ (202.105.62.61) on 2013-08-06 06:32

adapter à créer des programmes de formation sur mesure actualizar r4 upgrade revolution for ds tous les niveaux. il a été annoncé que le Pikachu 3DS XL ferait son chemin leur dans whats the between nintendo ds lite and dsi futur. nombreux sont ceux qui spéculent cela signifie que le 80's nintendo games list 3DS XL sera annoncé à la libération en Amérique du Nord bient?t, / Passcard etc · Utilise une carte mémoire microSD Trans Flash comme stockage · Les Boot clean dump images téléchargeable sur Internet · Très simple à utiliser glisser-déposer des adobe flash player for nintendo dsi xl sur la carte microSD et jouer · Prise en charge standard du système FAT · Prise en charge des différentes vitesses des cartes micro SD · Prise en charge des cartes mémoire HC · Micrologiciel évolutif OS / Bios / Kernel · Commande par écran tactile et skin supporté · Pas besoin de batterie. <a href="http://www.r4ifr.com/" title="R4 3DS">R4 3DS</a>

#548 By http://www.r4ifr.com/ (116.21.64.151) on 2013-08-05 17:13

I couldn’t resist commenting, Many thanks a whole lot for sharing!

#547 By http://www.sixsigmadss.com/ (183.5.140.64) on 2013-08-03 09:36

/forum/topic

#546 By http://maillotcameroun.ethicalbase.com (113.119.53.140) on 2013-08-03 05:25

I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog. A great read. I will certainly be back.

#545 By http://maillotitalie.1to1elite.com/ (183.5.140.64) on 2013-08-02 13:43

dans sa position à long terme actualizar r4 upgrade revolution for ds les entreprises. Ceci permet alors de profiter de la facilité daccès à vos articles préférés à travers whats difference between nintendo ds lite and dsi Acekard. Histoire de 80's nintendo games list semble suivre canon, Il y a certains adobe flash player for nintendo dsi xl qui sont compatibles avec la dernière 3DS/XL V4.

#543 By http://www.r4-3ds.ca/ (113.119.54.160) on 2013-07-31 14:50

le géant du jeu vidéo lancé la Nintendo 3DS console portable qui permet aux utilisateurs de visualiser actualizar r4 upgrade revolution for ds graphiques 3D sans aucune aide visuelle. Oui…mais ?a n’a pas l’air très bon pour les anciens utilisateurs de la whats the between nintendo ds lite and dsi 3DS. ?R4i est un adapteur/ cartouche que vous employez 80's nintendo games list carte?microSDHC jusquà 32 Go et vous insérez dans votre?Nintendo DSi, et les cartes de adobe flash player for nintendo dsi xl dans le slot 2 peut être lancé directement.

#543 By http://www.r4ifr.com/ (113.119.54.160) on 2013-07-31 14:50

post.php?action=reply

#542 By http://maillotportugal.ethicalbase.com/ (116.21.64.219) on 2013-07-27 06:46

ӳϥꥹ?֥󡢥ԥ`?ǥ顢ŮԤ㿤Υ֥ɤΥǥʩ`ȡ`?`ɡե``顰ѥޥ˥Υ֤ؤȡĤͨơѧѧեƥʤɶǵĤŮԤѥvS????Ƥ

#541 By ????ȩ`ե饬 (120.33.216.86) on 2013-07-23 19:21

陸のロッジに達すると、cnn の放送は購入者が <a href="http://www.maillots-foot-pas-chere.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#540 By http://www.maillots-foot-pas-chere.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-23 17:44

かの妥協は絶えず発生します。その年の 2010 年春、コイル グ <a href="http://www.maillots-foot-pas-chere.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#539 By http://www.maillots-foot-pas-chere.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-23 17:31

して、いくつかの妥協は絶えず発生します。その年 <a href="http://www.achetermaillotdefoot.com" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#538 By http://www.achetermaillotdefoot.com (116.21.64.35) on 2013-07-23 16:31