คำถามทบทวน หน้า 69 ข้อ 1-15

posted on 16 Aug 2011 19:32 by lasanyaboy
ข้อที่ 1 มัลติมีเดียคืออะไร เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลอย่างไร
ตอบ มัลติมีเดียมีความหมายโดยเฉพาะเจาะจงอยู่ 3 ความหมาย คือ มัลติมีเดียเป็นระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพ เสียง 
และวีดิทัศน์ และในความหมายที่ 2 มัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์สื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟ ภาพศิลป์ (Graphic Art) เสียง (Sound) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และวีดิทัศน์ เป็นต้น ส่วนในความหมายที่ 3  มัลติมีเดีย คือ โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่อาศัยคอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการนำเสนอโปรแกรมประยุกต์  ซึ่งรวมถึงการนำเสนอข้อความสีสัน  ภาพ กราฟฟิก (Graphic images) ภาพเคลื่อนไหว (Animation)  เสียง (Sound) และภาพยนตร์วีดิทัศน์ (Full motion Video) ส่วนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) จะเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่รับการตอบสนองจากผู้ใช้โดยใช้คีย์บอร์ด (Keyboard) เมาส์ (Mouse) หรือตัวชี้ (Pointer) เป็นต้น
       เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูล คือ มัลติมีเดีย จะช่วยเป็นสื่อในการนำเสนอข้อมูลที่ออกมาในรูปแบบของสื่อสิ่งต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ วิดีทัศน์ โปรเจคเตอร์ เป็นต้น
ข้อที่ 2 การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์ดีกว่าเอกสารสิ่งพิมพ์อย่างไร
ตอบ - เว็บไซต์จะสะดวกต่อการนำเสนอข้อมูลและสามารถนำข้อมูลมาเซฟไว้เพื่อไปเปิดนำเสนอในที่ต่างๆได้รวมถึงเว็บไซต์ยังช่วยทำให้ผู้สร้างเว็บไซต์เกิดความสร้างสรรค์ต่อการนำเสนอพัฒนาข้อมูลและสามารถตกแต่งเว็บไซต์ได้อย่างสวยงาม ดีกว่าเอกสารตรงที่เอกสารจะไม่ค่อยน่าสนใจในการรายงานและถ้าไม่ใช้เอกสารในการนำเสนอข้อมูลโดยที่ใช้เว็บไซต์แทน จะช่วยประหยัดทรัพยากรของโลกได้อีกด้วย เพราะลดการใช้กระดาษจากเอกสาร
ข้อที่ 3 Microsoft Powerpoint สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดได้บ้าง
ตอบ สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ ภาพเคลื่อนไหว เสียง  ภาพนิ่ง ตัวหนังสือในรูปแบบต่างๆ วีดิโอ กราฟฟิก และสามารถใส่เอฟเฟคเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของการนำเสนอในแต่สไลด์ได้อีกด้วย 
ข้อที่ 4 การเชื่อมโยงภายในและภายนอก Microsoft Powerpoint แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ แตกต่างกันตรงที่การเชื่อมโยงภายใน คือ การเชื่อมโยงข้อมูลไป ณ จุดต่างๆ สไลด์ต่างๆภายในไฟล์เดียวกัน ส่วนการเชื่อมโยงภายนอก คือ การเชื่อมโยงข้อมูลไปในแหล่งข้อมูลอื่นๆนอกไฟล์นี้ โดยอาจจะเชื่อมโยงไปในลิงค์ต่างๆที่อยู่นอกไฟล์งานนำเสนอนี้
ข้อที่ 5 นอกจากคอมพิวเตอร์แล้วยังมีเทคโนโลยีใดที่ช่วยส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลบ้าง
ตอบ เทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลได้อีก คือ โปรเจคเตอร์ มอนิเตอร์ วีดิทัศน์ วีดิโอ โทรทัศน์ โน้ตบุ๊ค และยังมีสื่อต่างๆอีกมากมายที่สามารถทำได้ โดยอาจจะเชื่อมโยงหาเครื่องนำเสนอด้วยกันเพื่อให้เกิดการนำเสนอในรูปแบบอื่นๆอีก
ข้อที่ 6 นักเรียนคิดว่าการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดสามารถทำได้ง่ายที่สุด เพราะเหตุใด
ตอบ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของการใช้ โปรเจคเตอร์ เพราะว่า โปรเจคเตอร์ สามารถนำเสนอข้อมูลให้กับผู้คนได้เป็นจำนวนมากรวมถึงเมื่อนำเสนอให้กับคนหมู่มากได้ดูแล้ว จะทำให้ประหยัดเวลาในการนำเสนอได้อีกด้วย จากตอนแรกที่นำเสนอในรูปแบบ อื่นๆอาจจะไม่สามารถนำเสนอให้กับคนได้อย่างทั่วถึงแล้วอาจจะทำให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ก็เป็นได้ ดังนั้นการนำเ้สนอในรูปแบบดังกล่าว อาจจะทำให้ง่ายและสะดวกในปัจจัยต่างๆในการนำเสนอ และสามารถที่จะทำกิจกรรมอย่่างอืิ่่นได้อีกมากมาย
ข้อที่ 7 การตกแต่งเพิ่มเติมด้วยแม่แบบใน Microsoft PowerPoint สามารถทำได้อย่างไร
ตอบ  การตกแต่งเพิ่มเติมด้วยแม่แบบใน Microsoft PowerPoint สามารถทำได้โดยที่กดคลิ๊กขวาบริเวณที่วางตรงบริเวณใดก็ได้จากนั้นหาไอคอนคำว่า "แม่แบบ" แล้วเลือกต่อตรงคำว่าออกแบบภาพนิ่ง จะมีแม่แบบขึ้นมาให้เราเลือกมากมาย เราสามารถที่จะเลือกใช้ได้ตามสะดวกและความสวยงามของเรา
ข้อที่ 8 การกำหนดกล่องข้อความหรือวัตถุให้เคลื่อนไหวใน Microsoft PowerPoint สามารถตั้งค่าได้ที่ใด
ตอบ การกำหนดกล่องข้อความหรือวัตถุให้เคลื่อนไหวสามารถตั้งค่าได้โดย คลิกเลือกตรงกล่องข้อความ หรือคลิกตรงวัตถุที่ต้องการให้เคลื่อนไหว จากนั้น คลิกขวาเลือกการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองและเลือกลักษณะพิเศษ แล้วตั้งค่าการเคลื่อนไหวตามต้องการ เพียงเท่านี้ก็จะสามารถกำหนดกล่องข้อความหรือวัตถุให้เคลื่อนไหวได้แล้ว
ข้อที่ 9 ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลตัวหนังสือหรือตัวอักษรมาอย่างน้อย 3 โปรแกรม
ตอบ  - Microsoft Excel
        - Microsoft Word
        - Microsoft Power Point
        - Movie Maker
ข้อที่ 10 ถ้าไม่มีกล่องข้อความใน Microsoft PowerPoint จะสามารถสร้างงานนำเสนอข้อมูลได้หรือไม่อย่างไร
ตอบ สามารถที่จะสร้างงานนำเสนอข้อมูลได้ โดยใช้ ข้อมูลที่ออกมาอยู่ในรูปของ แผนภูมิ เสียง ภาพวีดิโอ วิดีทัศน์ กราฟ ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นต้น
ข้อที่ 11 เครื่องพิมพ์เป็นฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft PowerPoint หรือไม่อย่างไร
ตอบ อาจจะไม่จำเป็นมาก เพราะ เรามีสื่ออื่นๆที่สามารถที่จะนำเสนอข้อมูลได้แทนเครืองพิมพ์ได้ นั่นคือ การนำเสนอข้อมูลแบบฉายขึ้นบนโปรเจคเตอร์ หรืออาจจะเปิดในคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค รวมถึงอาจจะนำเสนอโดยไม่ต้องใช้ตัวอักษร เช่น การนำเสนอผ่านรูปภาพ เสียง หรือ แม้จะเป็นวีดิทัศน์ต่างๆก็สามารถทำได้
ข้อที่ 12 Microsoft PowerPoint สามารถแทรกรูปภาพ ภาพยนตร์และเสียงได้หรือไม่ ถ้าได้มีวิธีการอย่างไร
ตอบ สามารถทำได้โดยมีวิธีการ คือ คลิกปุ่มไอคอนคำว่า "แทรก" บริเวณแถบข้างบน จากนั้นกดเลือก รูปภาพ ภาพยนตร์ เสียง หรือ ภาพตัดปะ กดเลือกอันไหนก็ได้ตามความต้องการ และัก็ทำการเลือกรูปหรืิอเสียงที่เราได้เก็บบันทึกเอาไว้
ข้อที่ 13 การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ แผนผัง และกราฟดีกว่าการนำเสนอข้อมูลด้วยตัวหนังสือหรือตัวอักษรอย่างไร
ตอบ ดีกว่า เพราะว่า การที่นำเสนอด้วยแผนภูมิหรือว่าแผนผังและกราฟ จะทำให้เราเข้าใจข้อมูลทั้งหมดที่ได้กำหนดมาอย่างง่าย รวมถึง การนำเสนอดังกล่าวเป็นการนำเสนอที่น่าสนใจและน่าติดตามมากกว่าการนำเสนอในรูปแบบของตัวอักษรหรืิือตัวหนังสือที่ซ้ำไปซ้ำมาไม่น่าติดตาม
ข้อที่ 14 การสร้างงานนำเสนอด้วย  Microsoft PowerPoint สำหรับผู้รับข้อมูล 20 คนพร้อมกัน จะต้องใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใดบ้าง
ตอบ ฮาร์ดแวร์ - เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
        ซอร์ฟแวร์ - Microsoft Excel
ข้อที่ 15 ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตัวหนังสือหรือตัวอักษรรูปภาพหรือภาพนิ่ง แผนภูมิ แผนผัง กราฟ เสียง และภาพเคลื่อนไหวได้พร้อมกัน
ตอบ เช่น วีดิทัศน์  โทรทัศน์  Microsoft PowerPoint โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค tablet เป็นต้น และยังมีสื่ออีกมากมายที่สามารถทำงานได้พร้อมกันหมด   
 


edit @ 16 Aug 2011 22:19:04 by bryan

Comment

Comment:

Tweet

I similar to the significant details you provide inside of your article content.Ill bookmark your blog site and check again here repeatedly.Im quite sure I will gain knowledge of quite a bit of latest stuff best suited listed here! High-quality luck for that upcoming!

#369 By Carte R4 pour 3DS (219.136.102.20) on 2013-10-22 06:02

%title%

#368 By wholesale nike air max (117.26.202.43) on 2013-10-06 05:42

%title%

#367 By wholesale nike air max 95 (117.26.202.43) on 2013-10-06 05:41

mulberry ͨ؜
<a href="http://www.bagsisolate.com/" >tumi </a>

#366 By tumi (69.197.189.39) on 2013-09-13 17:35

I realize that your individual knowing about this topic is without a doubt strong and even thorough. Many goody to obtain someone authoring whom not only possesses knowledge but will also the possibility connect via easy visualize and even recall info-bytes. Blog considerably more!

#365 By cheap ralph lauren (117.26.119.105) on 2013-09-02 09:20

Read, of course, far from my topic. But still, we can work together. How do you feel about trust management?!

#364 By maillot danemark 2012 (202.105.60.107) on 2013-08-25 19:35

You need made an awfully nice blog page. Your texts is really good articles and other content. It is going to be super accompanied by a widget prefer Facebook prefer buttom. May very well integrated it again on your blog it attracts recognition. The further comments the better motivated you are likely to become through designing a piece.

#363 By BBC Tanks for sale (110.89.8.24) on 2013-08-24 20:15

What Beat did was basically start his own dot com? as well as allowing people to post web logs on your partner's site 100 % free, just to point out that he will be a proper person.

#362 By Cheap Tanks (110.89.8.24) on 2013-08-24 03:11

?????????? ???? 69 ??? 1-15 | bryan

#361 By www.manorhouse1.com/Pictures/images/MP_toms.htm (27.159.207.71) on 2013-08-23 05:43

?????????? ???? 69 ??? 1-15 | bryan

#360 By manorhouse1.com/ManorHomePage/postinfo.htm (27.159.207.71) on 2013-08-22 08:30

?????????? ???? 69 ??? 1-15 | bryan

#359 By Michael Kors Outlet Online (110.89.27.102) on 2013-08-18 19:01

viewtopic.php?t=*

#358 By Maillot Holland (14.150.72.155) on 2013-08-18 04:41

' and makeup was considered 'an insult to the blood of the martyrs'

#357 By coast dresses (37.59.26.202) on 2013-08-13 23:25

' and the sea god is clearly a man in a fishtail

#356 By tiffanys (37.59.26.202) on 2013-08-13 01:56

With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of exclusive content I've either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any methods to help stop content from being ripped off? I'd certainly appreciate it. <a href="http://uit.edu/tokei02.html" title="腕時計 レディース">腕時計 レディース</a>

#355 By http://uit.edu/tokei02.html (198.27.64.135) on 2013-08-08 12:24

tools.php?event=profile&pname=

#354 By http://maillotespagne.ethicalbase.com (202.103.133.46) on 2013-08-06 04:09

Internet is written with the capital letter in a sentence, by the way. And hundredths are written not with a point but with a comma. This is according to the standard. And actually everything is very good..!

#353 By http://www.link898.com/ (219.136.100.117) on 2013-07-25 14:58

の組み合わせ。今日では google とビン <a href="http://www.maillots-foot-pas-chere.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#352 By http://www.maillots-foot-pas-chere.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-23 23:56

イトをご利用いただけます。を <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#351 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-23 19:34

陸のロッジに達すると、cnn の放送は購入者が <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#350 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-23 10:59

陸のロッジに達すると、cnn の放送は購入者が <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#349 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 17:27

最も可能性の高い高級オ <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#348 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 17:27

イトをご利用いただけます。を <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#347 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 17:26

คำถามทบทวน หน้า 69 ข้อ 1-15 | bryan

#346 By Oakley Sunglasses Sale (27.159.254.234) on 2013-07-12 21:38

ultimatebb.php?ubb=get_topic

#345 By maillot de foot 2013 (103.7.57.18|14.150.73.115) on 2013-07-11 15:02

topic.php?forum=

#344 By maillot de foot (103.7.57.18|14.150.73.115) on 2013-07-11 14:22

index.php?/user/

#343 By maillot de foot (103.7.57.18|14.150.73.115) on 2013-07-11 13:35

実際には、それに観光プロジェクト、OCTから財務の健全性、安定したキャッシュフローの利益となっています。 セリーヌ バッグ トート <a href="http://celine.bizshop.jp/" title="セリーヌ バッグ トート">セリーヌ バッグ トート</a>

#342 By セリーヌ バッグ トート (103.7.57.18|27.153.228.135) on 2013-07-03 20:49

カモメ2013年、市場は市場に等しい狂った泡ではなく、が消えます数年前に遡ることは不可能ですが。 <a href="http://balenciaga.bizshop.jp/" title="バレンシアガ メンズ">バレンシアガ メンズ</a>

#341 By バレンシアガ メンズ (103.7.57.18|27.153.228.135) on 2013-07-03 20:46

この前にも、家具を一致させるためにこれらの古いプロセスと、それはまた、多くの場合、これらの伝統的な古いプロセスの組み合わせで今日ローズウッドの家具、ローズウッドに見えにくく、梨白檀のクラスに限定されている、ローズウッドの家具の指標である徐々に高いレベルに乗り込み、材料のその細かい使用もされて入ってきた。 <a href="http://japanlouboutin.shin-gen.jp/" title="ルブタン 靴 メンズ">ルブタン 靴 メンズ</a>

#340 By ルブタン 靴 メンズ (103.7.57.18|27.153.228.135) on 2013-07-03 20:46

この靴は、現在曲がった舌でご利用いただけます... NikeSB 2011年春に発売新色BlazerMidCSのスケートボードの靴。 <a href="http://balenciaga.bizshop.jp/" title="バレンシアガ バッグ">バレンシアガ バッグ</a>

#339 By バレンシアガ バッグ (103.7.57.18|27.153.228.135) on 2013-07-03 20:46

PRADAプラダ重底紳士靴を発売したが、スタイルがあまりにもカジュアルで、浮揚エアコレクションは、より伝統的なルックスに加え、質の高いイタリアのハンドメイドの靴に基づいて半透明の厚い靴底ではなく、大幅にあまりにも闊歩なります。 Celine 財布 <a href="http://celinebag.bizshop.jp/" title="Celine 財布">Celine 財布</a>

#338 By Celine 財布 (103.7.57.18|27.153.228.135) on 2013-07-03 20:45

Your web site is really useful. Many thanks for sharing. By the way, how could we keep in touch?

#337 By maillot football pas cher (103.7.57.18|14.147.204.249) on 2013-06-29 23:57

คำถามทบทวน หน้า 69 ข้อ 1-15 | bryan

#336 By OBD2 SCANNER (103.7.57.18|222.43.100.230) on 2013-06-29 08:38

คำถามทบทวน หน้า 69 ข้อ 1-15 | bryan

#335 By casquette obey (103.7.57.18|222.43.100.230) on 2013-06-29 08:38

คำถามทบทวน หน้า 69 ข้อ 1-15 | bryan

#334 By AIR MAX 95 (103.7.57.18|222.43.100.230) on 2013-06-29 08:38

คำถามทบทวน หน้า 69 ข้อ 1-15 | bryan

#333 By BABYLISS HAIR STRAIGHTENERS (103.7.57.18|222.43.100.230) on 2013-06-29 08:38

คำถามทบทวน หน้า 69 ข้อ 1-15 | bryan

#332 By ralph lauren outlet store (103.7.57.18|222.43.100.230) on 2013-06-29 08:38

คำถามทบทวน หน้า 69 ข้อ 1-15 | bryan

#331 By casquette ymcmb (103.7.57.18|222.43.100.230) on 2013-06-29 08:37

คำถามทบทวน หน้า 69 ข้อ 1-15 | bryan

#330 By Chaussure Louis Vuitton (103.7.57.18|222.43.100.230) on 2013-06-29 08:37

คำถามทบทวน หน้า 69 ข้อ 1-15 | bryan

#329 By TEE SHIRT GUESS (103.7.57.18|222.43.100.230) on 2013-06-29 08:37

คำถามทบทวน หน้า 69 ข้อ 1-15 | bryan

#328 By CHEAP MAC MAKEUP (103.7.57.18|222.43.100.230) on 2013-06-29 08:37

คำถามทบทวน หน้า 69 ข้อ 1-15 | bryan

#327 By nike air max ltd (103.7.57.18|222.43.100.230) on 2013-06-29 08:37

คำถามทบทวน หน้า 69 ข้อ 1-15 | bryan

#326 By CHAUSSURE TIMBERLAND (103.7.57.18|222.43.100.230) on 2013-06-29 08:37

คำถามทบทวน หน้า 69 ข้อ 1-15 | bryan

#325 By Celine Outlet (103.7.57.18|222.43.100.230) on 2013-06-29 08:37

คำถามทบทวน หน้า 69 ข้อ 1-15 | bryan

#324 By Marc Jacobs Outlet Store (103.7.57.18|222.43.100.230) on 2013-06-29 08:37

คำถามทบทวน หน้า 69 ข้อ 1-15 | bryan

#323 By NIKE AIR MAX 2011 (103.7.57.18|222.43.100.230) on 2013-06-29 08:37

คำถามทบทวน หน้า 69 ข้อ 1-15 | bryan

#322 By nike air max 1 (103.7.57.18|222.43.100.230) on 2013-06-29 08:37

คำถามทบทวน หน้า 69 ข้อ 1-15 | bryan

#321 By GUCCI HANDBAGS (103.7.57.18|222.43.100.230) on 2013-06-29 08:37

คำถามทบทวน หน้า 69 ข้อ 1-15 | bryan

#320 By MAILLOT ARSENAL (103.7.57.18|222.43.100.230) on 2013-06-29 08:37